REGULAMIN

§1 FIRMA, KONTAKT

 1. Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem: www.maxistore.eu przez MaxiStore Arian Woźniak, którego siedziba znajduje się w: Koleczkowo (84-207). Ul. Kamieńska 35; nr rejestracyjny: 381337750 REGON, (dalej: „MaxiStore”), VAT UE: PL5882282640.
 2. Klient może kontaktować się z podmiotem prowadzącym sklep internetowy w następujący sposób: poprzez e-mail: info@maxistore.eu, poprzez formularze kontaktowe / zgłoszeniowe na stronie lub pocztą na oficjalny adres.

§2 ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MAXISTORE

 1. Jedynie osoby, które ukończyły co najmniej 18 lat mogą korzystać ze sklepu internetowego.
 2. Osoby poniżej 18. roku życia mogą korzystać ze sklepu internetowego tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Osoba, która rejestruje się oraz dokonuje zakupów w sklepie internetowym, przekazuje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez MaxiStore na warunkach określonych w Polityce Prywatności.

§3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez www.maxistore.eu
 2. Produkty w sklepie internetowym są szczegółowo opisane. Strona zawiera informacje o cechach produktów, ich cenach, przybliżonej dostępności oraz jeśli ma to zastosowanie – o dostępnym wariancie produktowym.

§4 SPOSÓB DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Po wybraniu produktu przez Klienta, należy kliknąć ikonę „Dodaj do koszyka”.
 2. Produkt taki jest przenoszony do koszyka. Po kliknięciu koszyka ikona strony aktywuje stronę wyświetlając wszystkie produkty w koszyku.
 3. Po wybraniu opcji „Zatwierdzenie” zostanie aktywowana strona, na której Klient powinien wprowadzić dane wymagane dla transakcji oraz transportu zamówionych produktów.
 4. Po wybraniu sposobu transportu oraz wprowadzeniu wszystkich wymaganych szczegółowych informacji (w tym szczegółów fakturowania, jeśli to jest niezbędne), powinien być wybrany sposób płatności.
 5. Klient może wybrać przelew internetowy poprzez PayPal, PayU, tradycyjny przelew bankowy lub jeśli jest dostępna – płatność gotówkową przy dostawie.
 6. Klient składa zamówienie klikając przycisk „Przekaż”.
 7. Po naciśnięciu przycisku „Przekaż” oraz jeśli Klient wybrał płatność internetową – po dokonaniu płatności w formie PayPal lub PayU, Klient zostaje przekierowany do strony potwierdzającej zamówienie; z tejże strony, może on albo kontynuować zakupy, albo przejść do podsumowania zamówienia.
 8. Jeżeli zostanie wybrana płatność internetowa jako sposób płatności (przelew poprzez PayPal lub PayU), płatność musi być dokonana natychmiast po złożeniu zamówienia. Jeśli MaxiStore lub podmioty uczestniczące w transakcji (PayPal lub PayU) nie otrzymają zapłaty, zamówienie jest uznawane za złożone niepoprawnie, co oznacza brak umowy oraz że zamówienie nie będzie przetwarzane. W takim przypadku Klient będzie musiał złożyć kolejne zamówienie.
 9. Na każdym etapie procesu składania zamówienia, dopóki nie zostanie uiszczona płatność, Klient może anulować zamówienie zatrzymując proces zamawiania oraz opuszczając stronę dedykowaną do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie został ukończony, nie będzie przetwarzane.
 10. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia w formie e-mail na adres określony przez niego w formularzu szczegółów transportu. Wiadomość e-mail będzie zawierała indywidualny numer zamówienia, który może być użyty np. do sprawdzenia statusu zamówienia.
 11. MaxiStore może kontaktować się z Klientem pod adresem e-mail lub pod wskazanym numerem telefonu w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem zamówienia.

§5 CENY

 1. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto, zawierającymi VAT.
 2. Cena produktu jest powiększana o koszt transportu, który zależy od wybranego sposobu transportu i płatności, chyba że produkt jest objęty promocją bezpłatnego transportu.
 3. Cena określona na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, obowiązującą zarówno Klienta, jaki i MaxiStore. Z chwilą złożenia zamówienia, cena nie ulegnie zmianie, bez względu na wszelkie korekty cenowe dokonane przez MaxiEcu oraz bez względu na wszelkie oferty specjalne.
 4. MaxiEcu zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych w sklepie internetowym, wprowadzenia na rynek nowych produktów, wprowadzenia na rynek i anulowania ofert specjalnych na stronach sklepu lub do ich zmiany zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 5. 5.DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW
  1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są w magazynie.
  2. W szczególnych przypadkach, np. jeśli wielu Klientów zamówi ten sam produkt w tym samym czasie, produkt ten może nie być dostępny. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o tym, że zamówienie nie może być przetwarzane.

§6 BRAK MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZAMÓWIENIA

 1. Jeśli brak jest produktu na składzie lub jeśli zamówienie nie może być przetwarzane z jakiegokolwiek innego powodu, Klient zostanie powiadomiony w formie e-mail lub telefonicznie o wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania zamówienia oraz możliwych rozwiązaniach.

§7 SPOSÓB TRANSPORTU ORAZ CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Towary są transportowane tylko w ramach obszaru Europy. Zamówienia składane poza tym obszarem wymagają dodatkowego kontaktu w celu określenia warunków transportu.
 2. Jeśli zostanie wybrana następująca forma płatności „gotówką przy dostawie / płatność przy dostawie”, zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po jego przedłożeniu. Jeśli Klient korzysta ze sposobu płatności internetowej lub przelewu bankowego – przetwarzanie zamówienia rozpoczyna się po tym jak konto MaxiEcu zostanie potwierdzone jako obciążone – 100% kwoty należnej za zamówienie.
 3. Zamówienia są dostarczane przez kuriera wybranego przez sklep.

§8 SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 1. Gotówka przy odbiorze: płatność jest dokonywana na rzecz kuriera, kiedy paczka kurierska zostanie odebrana przez klienta.
 2. Przelew bankowy: MaxiEcu akceptuje szybkie przelewy internetowe poprzez PayPal lub PayU. Operacja płatnicza odbywa się pomiędzy Klientem i wybranym operatorem płatności.
 3. Tradycyjne przelewy bankowe – Klient otrzyma numer rachunku w wiadomości potwierdzającej akceptację zamówienia. Numer rachunku jest również podany na stronie sklepu w zakładce „Informacje o płatnościach”.
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle Klientowi powiadomienia określającego, że rachunek do zapłaty został zmieniony oraz że musi być dokonany tradycyjny przelew. Jeśli Klient otrzyma taką wiadomość e-mail – wówczas nie powinien on dokonywać płatności ani odpowiadać na taki e-mail, lecz przekazać go w niezmienionej formie do MaxiEcu na adres: shop@maxiecu.com.

§9 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Informacje dostępne na stronie: www.maxiecu.eu/shop.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa jest zawierana w języku angielskim.

§10 REALIZACJA UMOWY – NIEPRZEKRACZALNY TERMIN

 1. Dostawa w Polsce – w zależności od sposobu transportu wybranego przez Klienta, MaxiEcu zobowiązuje się do zlecenia dostawy towarów do Klienta w ciągu 3 dni roboczych (od momentu poprawnego złożenia zamówienia). Dostawa w innym kraju w Europie – w zależności od sposobu transportu wybranego przez Klienta, w zależności od kraju przeznaczenia, czas dostawy może wynosić od 7 dni roboczych od momentu poprawnego złożenia zamówienia. Jeśli brak jest produktu na składzie lub jeśli zamówienie nie może być przetwarzane z jakiegokolwiek innego powodu, MaxiStore zobowiązuje się do natychmiastowego skontaktowania się z Klientem w celu zaproponowania możliwych rozwiązań. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§11 KOSZT TRANSPORTU

 1. Koszt transportu brutto zależy od sposobu transportu i płatności. Aktualny cennik jest podany w zakładce „Płatność i Dostawa”.

§12 COFNIĘCIE UMOWY

 1. Klient ma prawo anulować umowę sprzedaży w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Prawo do cofnięcia umowy wygasa 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie produktów lub strona trzecia określona przez Klienta oraz jeśli podmiot inny niż przewoźnik wszedł w posiadanie produktu.
 3. W celu wykonania prawa do cofnięcia umowy, Klient musi przedłożyć jasne powiadomienie o anulowaniu umowy do MaxiEcu, wykorzystując jeden z następujących sposobów::
  – pocztą na adres: MaxiStore, ul. Kamieńska 35, 84-207 Koleczkowo, POLSKA
  – drogą mailową na adres: info@maxistore.eu
  – wypełniając i przekazując formularz internetowy dostępny w zakładce „Kontakt i współpraca”.
 4. Uwaga! Każdy sposób przekazania powiadomienia jest dopuszczalny oraz wszystkie one są równie skuteczne. Zalecamy formularz internetowy jedynie, ponieważ jest to prosta i szybka metoda.
 5. Aby upewnić się, że nieprzekraczalny termin na cofnięcie umowy jest dochowany wystarczy, aby Klient przesłał powiadomienie o wykonywaniu swojego prawa do anulowania umowy przed wygaśnięciem terminu na cofnięcie umowy.
 6. W przypadku anulowania umowy sprzedaży, MaxiStore zwraca wszystkie otrzymane płatności na rzecz Klienta, w tym koszty dostarczenia produktu bez zbędnej zwłoki oraz w żadnym wypadku nie później niż 14 dni po dacie, kiedy MaxiStore otrzymał powiadomienie Klienta o wykonywaniu swojego prawa do cofnięcia umowy sprzedaży.
 7. Zwrot ten zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, która została wykorzystana przez Klienta w oryginalnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Klient nie będzie ponosił opłat związanych z takim zwrotem.
 8. MaxiStore może wstrzymać zwrot dopóki nie otrzyma produktu z powrotem lub dopóki Klient nie przekaże dowodu zwrotu produktu, w zależności od tego co ma miejsce jako pierwsze.
 9. Produkty zostaną wysłane na następujący adres: MaxiStore, ul. Kamieńska 35, 84-207 Koleczkowo, POLSKA bez zbędnej zwłoki oraz w żadnym wypadku nie później niż 14 dni od daty, kiedy Klient poinformował MaxiStore o wykonywaniu swojego prawa do anulowania umowy sprzedaży. Wskazany nieprzekraczalny termin zostaje spełniony, jeśli Klient prześle produkty przed upływem 14 dni.
 10. Produkt może być zwrócony zgodnie z opcją wybraną przez Klienta na swój własny koszt.
 11. Klient będzie ponosił odpowiedzialność za pomniejszoną wartość produktu, wynikającą z faktu jego używania w sposób inny niż jest to niezbędne do określenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§13 REKLAMACJE

 1. Sprzedaż obejmuje nowe produkty wolne od wad. Jeżeli produkty będą miały jakiekolwiek wady, MaxiStore będzie ponosił odpowiedzialność za takie wady.
 2. Każdy produkt zakupiony w sklepie internetowym może podlegać reklamacji w ramach obowiązujących przepisów polskiego Kodeksu cywilnego dotyczących gwarancji ustawowej, jeśli wada została zidentyfikowana w produkcie w ciągu dwóch lat od jego nabycia przez Klienta w sytuacji, gdy wada sprawia, że produkt taki jest niezgodny z umową.
 3. Reklamacja może być złożona pocztą lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie: Zwroty & wymiana.
 4. Reklamacje złożone pocztą muszą określać powody reklamacji oraz zawierać informacje wymagane do zidentyfikowania zamówienia. Adres: MaxiStore, ul. Kamieńska 35, 84-207 Koleczkowo, POLSKA
 5. MaxiStore zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni oraz poinformować klienta o wyniku.
 6. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Klientowi zostaną zwrócone wszelkie uzasadnione koszty transportu wadliwych produktów do sklepu internetowego.
 7. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona natywnie, towary zostaną przetransportowane z powrotem do Klienta wraz z powiadomieniem wyjaśniającym, że reklamacja została uznana za niezasadną.

§14 WYPOWIEDZENIE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia.
 2. Klient może anulować zamówienie kontaktując się z Działem Sprzedaży w formie e-mail: info@maxistore.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

§15 POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Dowód zakupu jest załączany do każdej zakupionej pozycji. Klient może także otrzymać fakturę. MaxiStore nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli Klient przekaże niepoprawne dane.

§16 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych przez MaxiEcu jest dobrowolna, lecz niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz dokonywanie zakupów w sklepie internetowym. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej.